Nối các sheet lại với nhau bằng VBA

Đánh giá post

Hướng dẫn nối các sheet Excel có các cột giống nhau lại thành một bằng VBA

Mã VBA

				
					Sub Combine()
  Dim i As Integer
  Dim headerCount As Variant
  Dim rsRow As Worksheet
  On Error Resume Next
LInput:
  headerCount = Application.InputBox("Điền số thứ tự của dòng tên cột", "", "1")
  If TypeName(headerCount) = "Boolean" Then Exit Sub
  If Not IsNumeric(headerCount) Then
    MsgBox "Chỉ được nhập số", , "Msgbox"
    GoTo LInput
  End If
  Set rsRow = ActiveWorkbook.Worksheets.Add(Sheets(1))
  rsRow.Name = "Combined"
  Worksheets(2).Range("A1").EntireRow.Copy Destination:=rsRow.Range("A1")
  For i = 2 To Worksheets.Count
    Worksheets(i).Range("A1").CurrentRegion.Offset(CInt(headerCount), 0).Copy _
        Destination:=rsRow.Cells(rsRow.UsedRange.Cells(rsRow.UsedRange.Count).Row + 1, 1)
  Next
End Sub
				
			

Hướng dẫn sử dụng

Hãy sử dụng phím tắt ALT + F11 để mở cửa sổ VBA trên Excel.

Sau đó, tạo một Module mới, dán đoạn mã trên vào.

Thực thi mã bằng phím F5.

Sau khi chạy, bạn hãy nhập số thứ tự của dòng chứa tên cột, thông thường là 1.

Sheet “Combined” sẽ được tạo ngay sau đó chứa kết quả.

Phía trên là bài viết hướng dẫn nối các sheet Excel có các cột giống nhau bằng VBA.

Chúc bạn áp dụng thành công vào công việc hoặc học tập!

Leave a Reply