Chèn ảnh tự động bằng VBA

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn chèn ảnh tự động cho Excel bằng VBA, chi tiết và đơn giản nhất.

Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể chèn hình từ các file ảnh có sẵn trên máy tính hoặc các link ảnh trực tuyến.

Kết quả sau khi chèn ảnh

Hãy xem kết quả sau:

chèn ảnh excel

Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn chèn ảnh vào file Excel gọn gàng, không méo mó như các hướng dẫn khác trên Internet.

Bắt đầu nhé!

Chuẩn bị

Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một folder hình lưu sẵn trên máy, hoặc danh sách các liên kết dẫn đến hình ảnh bạn muốn chèn.

Tiếp theo hãy chèn thêm vào file Excel của bạn 2 cột là Link hình ảnh và cột Trạng thái để theo dõi quá trình chèn hình.

Ở ví dụ này Tuấn sẽ chèn trực tiếp từ liên kết dẫn đến hình ảnh từ Internet nhé.

Tiến hành

Các bạn truy cập vào VBA từ Excel qua thanh Ribbon ở thẻ Developer hoặc phím tắt ALT + F11.

Tạo thêm 01 module mới và chèn đoạn code bên dưới vào, sau đó đóng cửa sổ VBA.

				
					'TODO: Automatically add image to the cell
'Using: insertImage(Destination, Image Path)
Option Explicit

Function insertImage(dest As Range, imgPath As Range) As String
  InsertPicture imgPath, dest, True
  If isContainedImage(dest) Then
    insertImage = "OK!"
    Exit Function
  End If
  insertImage = "Failed!"
End Function

Private Function AutoPicture(rPath As Range)
  Dim ca As Range
  Application.Volatile
  Set ca = Application.Caller
  AutoPicture = InsertPicture(rPath, Application.Caller, False)
End Function

Private Sub ClearPicture(rrg As Range, isSubCall As Boolean)
  Dim Ws As Worksheet
  Dim pPics As Pictures
  Dim pPic As Picture
  
  On Error Resume Next
  Set Ws = rrg.Worksheet
  
  If isSubCall = True Then
    Set pPics = Ws.Pictures
    For Each pPic In pPics
      If Not (Application.Intersect(rrg, pPic.TopLeftCell) Is Nothing) Then
        If Not (Application.Intersect(rrg, pPic.BottomRightCell) Is Nothing) Then
          pPic.Delete
        End If
      End If
    Next
  Else
    Dim rIndex As Range
    For Each rIndex In rrg
      Set pPic = Ws.Shapes(rIndex)
      pPic.Delete
    Next
  End If
End Sub

Private Function InsertPicture(rS As Range, rD As Range, Optional isSubCall As Boolean = True)
  Dim lRows As Long
  Dim lCols As Long
  Dim lRow As Long
  Dim lCol As Long
  Dim rrg As Range
  Dim Pic As Shape
  Dim Ws As Worksheet
  
  Set Ws = rD.Worksheet
  lRows = rS.Rows.Count
  lCols = rD.Columns.Count
  
  If rS.Rows.Count <> rD.Rows.Count Or rS.Columns.Count <> rD.Columns.Count Then InsertPicture = CVErr(xlErrNA): Exit Function
  
  On Error Resume Next
  ClearPicture rD, True
  
  Dim vKQ() As Variant
  ReDim vKQ(1 To lRows, 1 To lCols) As Variant
  
  For lRow = 1 To lRows
    For lCol = 1 To lCols
      Set rrg = rD(lRow, lCol)
      Err.Clear
      Set Pic = Ws.Shapes.AddPicture(rS(lRow, lCol), msoFalse, msoTrue, 1, 1, -1, -1)
     
      If Err.Number <> 0 Then
        vKQ(lRow, lCol) = CVErr(xlErrNA)
      Else
        vKQ(lRow, lCol) = Pic.Name
        Pic.Placement = xlMoveAndSize
        ReSizeShape Pic, rrg
      End If
    Next
  Next lRow
  
  InsertPicture = vKQ
End Function

Private Sub ReSizeShape(a As Shape, rrg As Range)
  Dim shr As Single
  Dim swr As Single
  Dim sha As Single
  Dim swa As Single
  Dim sTyLe As Single
  
  a.LockAspectRatio = msoFalse
  a.ScaleHeight 1, msoTrue, msoScaleFromMiddle
  a.ScaleWidth 1, msoTrue, msoScaleFromMiddle
  
  shr = rrg.MergeArea.Height
  swr = rrg.MergeArea.Width
  sha = a.Height
  swa = a.Width
  sTyLe = 10
  
  If (shr / swr) >= (sha / swa) Then
    a.Width = swr * (100 - sTyLe) / 100
    a.Height = (a.Width * sha) / swa
  Else
    a.Height = shr * (100 - sTyLe) / 100
    a.Width = (a.Height * swa) / sha
  End If
  
  a.Left = rrg.Left + (swr - a.Width) / 2
  a.Top = rrg.Top + (shr - a.Height) / 2
  a.LockAspectRatio = msoTrue
End Sub

Function isContainedImage(r As Range) As Boolean
  Dim wShape As Shape

  For Each wShape In ActiveSheet.Shapes
    If wShape.TopLeftCell = r Then
      isContainedImage = True
    Else
      isContainedImage = False
    End If
  Next wShape
End Function


				
			

Quay trở lại bảng tính, ở ô D3, bạn nhập công thức sau:

				
					=insertImage(A3, C3)
				
			

Trong đó,

 • A3: là ô bạn sẽ chứa ảnh
 • C3: chứa liên kết đến ảnh

Lưu ý: đổi với các bạn chèn ảnh từ Folder trên máy tính, đường dẫn của bạn sẽ có dạng sau:

				
					C:\Users\yourpc\Downloads\Picture01.jpg
				
			

Hãy lưu tên ảnh trùng với mã sản phẩm để dễ phân biệt nhé.

Sau khi nhấn Enter, bạn sẽ được kết quả sau:

chèn ảnh excel

Nếu liên kết bị lỗi, bạn sẽ nhận được kết quả là Failed! nhé.

Sau đó bạn hãy flash fill xuống các ô còn lại để được kết quả như đầu bài viết nha.

Lưu ý:

Sau khi flash fill xong, bạn hãy dùng tổ hợp phím Shift + F10 + V để dán giá trị, để tránh công thức chạy lại, sẽ tốn tài nguyên và thời gian nếu bạn chèn nhiều hình ảnh.

Code không hoạt động trên phiên bản Excel 2016, bạn có thể sử dụng tốt trên Excel 2013 / 2019 / 2021 và Excel 365.

Phía trên là bài viết giới thiệu cũng như hướng dẫn bạn chèn ảnh vào Excel bằng VBA.

Chúc bạn áp dụng thành công vào công việc hoặc học tập!

Leave a Reply